Ogólne warunki korzystania ze sklepu Kwiaty Dla Ciebie:

Klient zamawia, a firma Kwiaty Dla Ciebie zobowiązuje się dostarczyć wybrany przez Klienta produkt zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Klient jest zobowiązany do podania pełnych, prawdziwych oraz jak najdokładniejszych danych adresowych w formularzu zamówienia. Zamówienie, które nie posiada wystarczającej iloœci informacji lub w którym informacje nie będą aktualne lub prawdziwe, zostanie wstrzymane. W tym wypadku Kwiaty Dla Ciebie będą kontaktować się z Klientem w celu wyjaœnienia posiadanych danych.

Firma Kwiaty Dla Ciebie nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieterminowe dostarczenie kwiatów spowodowane podaniem niepoprawnych danych przez Zamawiającego.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta konkretnych szczegółów oferty sklepu Kwiaty Dla Ciebie na uzgodnionych warunkach i powoduje, iż zamówienie uznawane jest za gotowe do realizacji. Firma Kwiaty Dla Ciebie przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze wszystkimi jego szczegółami. Warunkiem wykonania usługi jest zapłata za złożone zamówienie. W przypadku braku pełnej wpłaty do dnia poprzedzającego wykonanie usługi (ostateczny dzień otrzymania płatnoœci) oraz w sytuacji gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w dniu jego złożenia – Klient zobowiązany jest przesłać potwierdzenie wpłaty do Biura Obsługi, co warunkuje wykonanie usługi.

Wszelkie zmiany związane z zamówieniem muszą zostać uzgadniane telefonicznie z Biurem Obsługi. Klient może anulować zamówienie na trzy dni robocze przed terminem realizacji.

Każde złożone zamówienie otrzymuje odrębny numer identyfikacyjny. W przypadku dokonywania zmian zamówienia lub jego anulowania prosimy o legitymowanie się numerem identyfikacyjnym zamówienia oraz adresem emailowym.

W przypadku, gdy firma Kwiaty Dla Ciebie nie będzie w stanie ze swojej winy dostarczyć kwiatów, Klientowi zostanie zwrócona pełna kwota zapłacona za zamówienie. W przypadku, gdy Klient dokonał płatnoœci kartą lub przelewem bankowym – pieniądze zostaną przelane na rachunek osoby składającej zamówienie. Jeœli płatność będzie dokonana gotówką lub przekazem pocztowym, firma Kwiaty Dla Ciebie zwróci pieniądze przekazem ewentualnie uzgodni inny sposób zwrotu pieniędzy.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Reklamacje dotyczące zamówienia będą uwzględniane do trzech dni kalendarzowych od zrealizowania.

Kwiaty Dla Ciebie zastrzega sobie prawo do zmiany składu bukietu w przypadku, gdy zamówione kwiaty nie będą osiągalne. Gwarantujemy, że wszystkie produkty będą odpowiadały kolorystycznie, kształtem oraz swoim „przekazem” do tych oferowanych na stronie www.KwiatyDlaCiebie.pl W przypadku, gdy produkt będzie się znacznie różnił od oferowanego na stronach – Biuro Obsługi zobowiązuje się do kontaktu z Zamawiającym i uzgodnienia ewentualnej zmiany. Kwiaty Dla Ciebie poinformują o tym Klienta przynajmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy.

Kwiaty Dla Ciebie informuje, iż podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie prawidłowemu wykonaniu usługi oraz gwarantuje, że dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Firma Kwiaty Dla Ciebie nie udziela informacji adresatowi na temat zamawiającego.

Zamówienia, do których będą dołączone bileciki zawierające teksty niecenzuralne, nie będą realizowane, o czym Biuro Obsługi poinformuje Zamawiającego.

Elementy graficzne, loga, teksty, zdjêcia i inne materiały są własnoœcią firmy Kwiaty Dla Ciebie lub współpracujących firm. Wszelkie kopiowanie, zmiana, wykorzystywanie do własnych celów oraz powoływanie się na owe materiały bez zgody właœciciela jest zabronione.